Xử lý chất thải rắn

Công nghệ chôn lấp rác thải

Phương pháp chông lấp bán hiếu khí, tuần hoàn nước rỉ rác theo phương thức thu gom và tuần hoàn nước rỉ rác bằng hệ thống ống cống có khoan lỗ được lắp đặt đơn giản dưới đáy bãi rác.

Chi tiết

Xử lý rác thải sinh hoạt bằng công nghệ VIBIO

Đối với quá trình sinh học hiếu khí (composting), các vi sinh vật sẽ chuyển các vật liệu thô chưa ổn định thành mùn ổn định. Các sản phẩm chính của quá trình gồm: CO2, hơi nước, nhiệt và khí thải.

Chi tiết

Xử lý rác thải bằng công nghệ Seraphin

Với sự phát triển như vũ bão của xã hội hiện naythì các bãi chứa rác thải đã gần như quá tải, cùng với các công nghệ xử lý rác thải hiện nay không còn phù hợp nữa. Nó gây ô nhiễm cho môi trường, chiếm diện tích đất và đặc biệt ảnh hưởng đến y tế xã hội gây nên rào cản phát triển xã hội.

Chi tiết