Lập báo cáo DTM

Lập báo cáo ĐTM và Cam kết bảo vệ môi trường

Theo quy định của nhà nước. Cácđối tượng phải lập báo cáo ĐTM quy định tại điểm b, c khoản 1, Điều 10 của Thông tư 26/2011/TT-BTNMT.

Các đối tượng phải lập Cam kết bảo vệ môi trường nếu không nằm trong danh mục phải lập báo cáo ĐTM trên.

Cơ sở pháp lý

   - Luật bảo vệ tài nguyên môi trường việt nam 2005

   - Đối tượng phải lập báo cáo ĐTM quy định tại Phụ lục II Nghị định 29/2011/NĐ-CP.

   - Thông tư 26/2011/TT-BTNMT quy định chi tiết mọt số điều của nghị định số 29/2011/NĐ-CP ngày 18/4/2011 của chính phủ quy định về đánh giá tác động môi trường.

Nội dung thực hiện lập Báo cáo ĐTM

   - Khảo sát điều kiện địa lý, địa chất, khí tượng, thủy văn

   - Điều tra, khảo sát, thu thập số liệu về điều kiện tự nhiên, môi trường, KT - XH

   - Thu mẫu nước, mẫu không khí, mẫu đất tại khu vực dự án và phân tích tại phòng thí nghiệm.

   - Xác định các yếu tố vi khí hậu trong khu vực dự án.

   - Đánh giá hiện trạng môi trường khu vực thực hiện dự án.

   - Xác định các nguồn gây ô nhiễm của dự án như: khí thải, nước thải, chất thải rắn, tiếng ồn; xác định các loại chất thải phát sinh trong quá trình xây dựng và hoạt động của dự án bằng các phương pháp thống kê, phân tích, thu thập, đánh giá nhanh.

   - Đánh giá mức độ tác động, ảnh hưởng của các nguồn ô nhiễm kể trên đến các yếu tố tài nguyên, môi trường, xã hội, con người xung quanh khu vực thực hiện dự án.

   - Xây dựng các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường cho giai đoạn xây dựng dự án.

   - Xây dựng các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm, phương án quản lý môi trường quá trình hoạt động và dự phòng sự cố môi trường.

   - Đề xuất phương án xử lý nước thải, khí thải, phương án thu gom và xử lý chất thải rắn từ hoạt động của dự án.

   - Tham vấn ý kiến UBND và UBMTTQ phường nơi thực hiện dự án.

   - Xây dựng chương trình giám sát môi trường.

   - Lập hội đồng thẩm định và phê duyệt báo cáo.

Nội dung thực hiện lập Cam kết bảo vệ môi trường

   - Khảo sát điều kiện địa lý, địa chất, không khí, tiếng ồn

   - Điều tra, khảo sát, thu thập số liệu về điều kiện tư nhiên, môi trường, KT-XH.

   - Đánh giá hiện trạng môi trường khu vực dự án.

   - Xác định các nguồn gây ô nhiễm của dự án như: chất thải nguy hại, khí thải, nước thải, tiếng ồn; xác định các loại chất thải phát sinh trong quá trình xây dựng và hoạt động của dự án bằng các phương pháp thống kê, phân tích, thu thập, đánh giá nhanh.

   - Đánh giá mức độ ảnh hưởng của các nguồn gây ô nhiễm kể trên đến các yếu tố tài nguyên, môi trường, xã hội, con người xung quanh khu vực dự án.

   - Đề xuất phương án giảm thiểu, xử lý nước thải, khí thải, phương án thu gom và xử lý chất thải rắn từ hoạt động của dự án.

   - Xây dựng chương trình giám sát môi trường.

   - Đưa ra các cam kết bảo vệ môi trường.

Sơ đồ trình nộp, xin phê duyệt


Hướng dẫn lập Cam kết bảo vệ môi trường                                                  :  

Báo cáo ĐTM của dự án Cấp nước và nước thải đô thị (thị xã Bỉm Sơn) :  

Đánh giá bài viết

Họ tên (*): Email (*):
Nội dung (*): (vui lòng viết tiếng việt có dấu)   Thiet ke website pro
+ PHẢN HỒI CỦA BẠN ĐỌC VỀ BÀI VIẾT: